REGULAMIN zielnikowo.pl


Regulamin sklepu internetowego www.zielnikowo.pl

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – PIKTOGAM ul. Międzynarodowa 38/40a/204 03-922 Warszawa, wpisana doCentralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG),z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40a lok 204, numer NIP 1132142074, REGON 141770728
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.zielnikowo.pl
3. Klient – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Towar ,usługa lub rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności suplementy diety oraz usługi dietetyczne.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów i Usług na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj , liczbę Towarów i Usług.
9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów i usług znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (biuro@zielnikowo.pl, oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary i usługiprezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy, dostawa Usług dietetycznych ( droga elektroniczną) jest bezpłatna.
9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Łotwy. Dostawa realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Ceny wysyłki ustalane indywidualnie.Dostarczenie sprzedawanych w sklepie usług następuje droga elektroniczną i jest bezpłatne.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów i Usług wprowadzania oraz wycofania Towarów i Usług, udzielania rabatów na poszczególne Towary i Usługi oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie poza Usługą Opracowania Indywidualnej Diety.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Klienta realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła.
12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3

Składanie Zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.
2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar lub Usługę poprzez przycisk „Do koszyka” lub „Dodaj do koszyka”, po czym wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

a) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży,

b) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów i Usług.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru ( nie dotyczy Usług patrz nin.Regulamin Świadczenia Usług).
5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 48 1950 0001 2006 0640 5973 0002 (Bank Pekao.),

b) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności Przelewy 24

6. Klient dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania maila, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
7. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie oraz przy Zamówieniu Towaru/Towarów na kwotę powyżej 300,00 złotych Klient nie ponosi kosztów dostawy.
8. Koszty dostawy, w zależności od wyboru sposobu dostawy i płatności, kształtują się następująco:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej (dowolna ilość i waga Towarów):

– 15 zł przy przedpłacie – firma UPS
– 16 zł przy przedpłacie – firma DHL
– 17 zł za pobraniem – firma UPS
– 14 zł za pobraniem – firma DHL

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej:

– 13,00 zł przy przedpłacie,
– 17,99 zł za pobraniem,

c) koszty dostawy przesyłek zagranicznych, za pośrednictwem firmy DHL, wynoszą:

– 30 zł do krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry
– 45 zł do krajów: Chorwacja, Francja, Monako, Włochy
– 70 zł do krajów: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Rumunia

i ponosi je Klient. Po dokonaniu przedpłaty Towar wysyłany jest pod wskazany adres.

§ 4

Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
4. Czas dostawy Zamówienia Towaru jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy i wynosi:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DHL – do 3 dni roboczych,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej – maksymalnie 4 dni.

5. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu dostawy Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
6. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lubfaktura VAT, które Klient dostaje pocztą elektroniczną.
8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską i Pocztę Polską.
9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
10. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem maila biuro@zielnikowo.pl.
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
8. Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – na koszt Sprzedawcy; w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta możliwe jest tylko na terenie Polski.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
10. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
12. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Klient może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru jedynie na podstawie rękojmi za wady.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru, nie dotyczy Usług zgodnie z &1 niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

&1 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ TREŚĆ USŁUG

1. Usługa jest dostępna dla Usługobiorcy, który zawarł umowę dotyczącą Usługi z Usługodawcą poprzez dokonanie czynności wskazanych w pkt. 3 poniżej, przez czas oznaczony na który Usługobiorca wykupił daną Usługę wskazany na stronie www.zielnikowo.pl.

2. Umowa dotycząca Usługi zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy zapłaty dokonanej przez Usługobiorcę za daną Usługę zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.zielnikowo.pl

3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Usługobiorca powinien:

(a) Dokonać wyboru odpowiedniej Usługi za pośrednictwem sklepu zielnikowo.pl.

(b) Dokonać Zakupu w celu założenia Konta.

(c) Dokonać odpowiedniej płatności zgodnie z wyborem Usługi przez Usługobiorcę.

(d) Wypełnić Ankietę.

(e) Oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Usługodawcę poprzez dostarczanie Usługobiorcy treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

(f) Zaakceptować oświadczenia i zgody podczas Rejestracji wynikające z przepisów prawa, w tym RODO lub wymagane przez Usługodawcę do prawidłowego i bezpiecznego dla Usługobiorcy świadczenia Usług.

(g) Wyrazić lub nie zgodę na otrzymywanie Newslettera;

4. Po dokonaniu płatności za wybraną Usługę przez Usługobiorcę, a przed wypełnieniem Ankiety, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy na podany przy Rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

5. Po dokonaniu płatności za wybraną usługę przez Usługobiorcę, Usługobiorca niezwłocznie otrzyma od Platformy płatniczej obsługującej płatność na podany przy Rejestracji adres e-mail potwierdzenie dokonania płatności.

6. Z chwilą przesłania przez Usługobiorcę Ankiety, Usługodawca przystępuje do analizy Ankiety i wykonania Usługi.

7. Usługodawca w terminie do 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Usługobiorcę wypełnienia Ankiety udostępnia Usługobiorcy Usługę.

8. Termin wskazany w pkt 7 Regulaminu może ulec przedłużeniu o kolejny okres, nie dłuższy niż 30 dni, w przypadku konieczności: a) wyjaśnienia przez Usługodawcę informacji zawartych w Ankiecie; b) przeprowadzenia konsultacji przez Usługodawcę niezbędnych do wykonania Usługi przez Usługodawcę; c) zdarzenia siły wyższej.

9. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę od Usługobiorcy informacji niezbędnych do wyjaśnienia treści zawartych w Ankiecie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy przez Usługodawcę o konieczności uzyskania takich informacji, Usługodawca odmawia świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy w przypadku przeciwskazań zdrowotnych występujących u Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.

11. Zwrot płatności za Usługę następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o odmowie świadczenia Usługi, na rachunek bankowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca dokonał płatności za Usługę, a w przypadku braku takiego rachunku, w inny sposób, ustalony pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.

12. Umowa dotycząca danej Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony zgodnie z wyborem danej Usługi przez Usługobiorcę.

13. Usługobiorca może przedłużyć okres obowiązywania danej Usługi, po uiszczeniu odpowiedniej płatności.

14. Usługobiorca może w dowolnym momencie dokonać zakupu kolejnej Usługi dostępnej na stronie www.zielnikowo.pl, bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z dotychczas wykupionych Usług.

15. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Usługobiorcy przetwarzanych na podstawie zgody Usługobiorcy nie ubezskutecznia umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotyczącej świadczenia Usług. Usługobiorca przyjmuje jednak do wiadomości, że cofnięcie takiej zgody może uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe wykonanie usługi przez Usługodawcę.

16. Usługobiorca może: W ramach Usług otrzymywać Newsletter. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera informując o tym Usługodawcę za pomocą narzędzi komunikacji przypisanych do Konta poprzez kliknięcie w link służący do wypisu znajdujący się w wiadomości zawierającej Newsletter lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@zielnikowo.pl.

 

&2 REJESTRACJA

1. Rejestracja i założenie Konta są niezbędne w celu korzystania z Usługi.

2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem zielnikowo.pl i polega na podaniu adresu e-mail oraz hasła, które będzie chroniło Konto Usługobiorcy.

3. Skuteczne dokonanie Rejestracji wymaga odznaczenia pola zgodnie, z którym Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta.

5. Usługodawca ma prawo po poinformowaniu Usługobiorcy, usunięcia, zablokowania lub zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku: a) otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Usługobiorcę na swoim Koncie lub bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności; b) uzyskania informacji o tym, że Usługobiorca narusza Regulamin lub przekazuje poprzez Konto treści niezgodne z prawem.

 

&3 PŁATNOŚCI

1. Dokonanie zapłaty za Usługę przez Usługobiorcę następuje poprzez Platformę płatniczą zgodnie z wyborem Usługobiorcy, gdzie Usługobiorca zostaje przekierowany po wyborze Usługi.

2. Szczegóły i regulamin płatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem Platformy płatniczej, dostępne są na stronie Platformy płatniczej wybranej przez Usługobiorcę do dokonania płatności za Usługę.

3. Ceny Usług w sklepi zielnikowo.pl i są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ostateczną ceną wiążącą Usługodawcę i Usługobiorcę jest cena Usługi zawarta w sklepie zielnikowo.pl na dzień zawarcia umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Usług przyjętych do realizacji przed dokonaniem zmiany.

5. Usługodawca wystawia dokumenty księgowe na dokonane wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe Usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim przypadku skorzystanie z dodatkowej Usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane na stronie sklepu www.zielnikowo.pl

 

&4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z chwilą przesłania przez Usługobiorcę Ankiety, Usługodawca przystępuje do analizy Ankiety i wykonania Usługi, co oznacza, że Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

&5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za świadczenie Usług jest wyłączona w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługę.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub na mieniu, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania z Usługi, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) decyzje lub działania podejmowane przez Usługobiorcę na podstawie danych zawartych w niniejszym Regulaminie;

(b) jakiekolwiek prawne, faktyczne lub finansowe operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie zakupu Usługi od Usługodawcy;

(c) nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi w przypadku, gdy Usługodawca nie odpowiada za takie nieprawidłowe funkcjonowanie;

(d) działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada;

(e) zdarzenia zawinione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;

(f) odbiór smaku, przygotowanie posiłków przez Usługobiorcę w oparciu o przesłaną Usługę przez Usługodawcę;

(g) jakość nabytych przez Usługobiorcę składników, sposób przygotowania posiłków, oraz dostępność składników;

(h) ujawnienie hasła do Konta przez Usługobiorcę osobie trzeciej, w skutek czego Usługobiorca utraci dostęp do Konta;

(i) zapomnienie hasła do Konta przez Usługobiorcę, w skutek czego Usługobiorca utraci dostęp do Konta;

3. Usługodawca dokłada należytych starań, aby Usługobiorca zrealizował swoje cele oraz założenia związane z Usługą, jednak wielość czynników mających wpływ na efekty stosowania Usługi diety, czy Prowadzenia Online sprawia ze Usługodawca nie daje gwarancji rezultatów stosowania Usługi przez Usługobiorcę oraz niespowodowania efektów ubocznych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamierzone efekty po stronie Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Usługi w nieodpowiedni lub sprzeczny z zaleceniami Usługodawcy sposób.

5. Usługa jest przygotowywana w oparciu o informacje podane przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy informacje te są niekompletne lub nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności, a Usługobiorca nie może żądać innej lub zmodyfikowanej Usługi.

6. Jeżeli w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi zmienią się jego preferencje dotyczące diety to Usługobiorca nie jest uprawniony do zmiany Usługi, czy otrzymania nowej Usługi.

7. Efekty korzystania z Usług mogą różnić się u każdego Usługobiorcy.

8. Usługodawca nie świadczy wiedzy medycznej, ani porad medycznych, usług medycznych.

9. Usługodawca nie diagnozuje chorób, schorzeń, czy wszelkich nieprawidłowości. Korzystanie z Usług nie zastępuje wizyty u lekarza.

10. W przypadku przejściowych niedyspozycji, chorób, kontuzji, urazów lub infekcji, w szczególności przeziębienia, grypy lub niedoboru witamin bądź mikroelementów Usługobiorca powinien powstrzymać się od czasowego stosowania Usług do momentu odzyskania pełnej sprawności organizmu.

11. Przyjmowanie określonych leków lub sterydów może w połączeniu z Usługą mieć negatywny wpływ na zdrowie lub życie pacjenta, w związku z tym Usługobiorca w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien się skontaktować z lekarzem.

12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że spożywanie alkoholu lub narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych w połączeniu z Usługą może obniżyć jej efektywność oraz stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy.

13. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że łączenie Usług z dodatkową dietą lub intensywnym bądź wyczynowym uprawianiem sportu lub aktywności fizycznej może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.

14. Usługobiorca oświadcza, że znajduje się w odpowiedniej kondycji psychofizycznej umożliwiającej korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

15. Korzystanie z usług przez Usługobiorcę nie uprawnia go do zaprzestania spożywania lekarstw, wizyt u lekarza i korzystania z profesjonalnej pomocy medycznej, terapeutycznej lub fizjoterapii.

 

&6 REKLAMACJA

1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez Usługodawcę Usług w formie drogi elektronicznej na adres e-mail: biuro@zielnikowo.pl.

2. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację; b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiedź na nią wysłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego Usługobiorca wysłał reklamację.

 

                      &7 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – PIKTOGRAM Katarzyna Ambroziak ,z siedzibą w Warszawie ul Międzynarodowa 38/40a/204,03-922 Warszawa, NIP 1132142074, REGON 141770728
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@zielnikowo.pl.
7. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.zielnikowo,pl (zakładka REGULAMIN)
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

c) dołączanie w wersji elektronicznej dowodu zakupu

5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

6. Postanowienie § 8 ust. 5 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 6, § 5 ust. 11 oraz § 8 ust. 2 zdanie trzecie Regulaminu. 

Załącznik nr 2  

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Piktogram Katarzyna Ambroziak

Adres do korespondencji: Skórznice 44, 06-120 Winnica

Mail:biuro@zielnikowo.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

…………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.